IRPS

ODVETNIŠKA PISARNA DEVETAK IN PARTNERJI JE REGISTRIRANI IZVAJALEC IZVENSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV V RS

 

Kaj je postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: IRPS)

 

IRPS je alternativni način reševanja sporov, ki nudi preprosto, hitro in cenovno ugodno izvensodno reševanje sporov med potrošniki in trgovci.

 

Pravila postopka IRPS zagotavljajo, da postopki tečejo strokovno, neodvisno in nepristransko ter pregledno. Postopki so hitri in morajo biti zaključeni v roku 30 dni od dneva začetka postopka.

 

Potrošnik, ki svojega spora v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev ni uspel rešiti v predhodnem postopku s ponudnikom, lahko pri izvajalcu IRPS vloži pobudo za začetek postopka IRPS.

 

Postopek je za potrošnika brezplačen.

 

Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o. kot izvajalec IRPS izvaja tri vrste postopkov reševanja potrošniških sporov:

 

Mediacija

Je postopek, v katerem mediator aktivno pomaga strankam pri sklenitvi sporazumne rešitve spora s pogajanji.

Kombinirani postopek mediacije in arbitraže

Je prostovoljen postopek reševanja sporov, v katerem oseba, ki vodi postopek IRPS v prvi fazi strankam pomaga do sporazumne rešitve spora v okviru postopka mediacije, če pa stranke v mediaciji ne dosežejo dogovora, prevzame vlogo arbitra in o sporu odloči.

Arbitraža

Je zaupni postopek reševanja sporov izven sodišča, pri čemer udeleženci prepustijo odločanje arbitru.

 

Celotna Pravila o potrošniških sporih so objavljena na tej povezavi

Če želite vložiti pobudo za začetek postopka IRPS izpolnite elektronski obrazec ali vašo zahtevo pošljite po pošti na naslov izvajalca.

 

Podatki o izvajalcu.

 

Organiziranosti izvajalca:

 

Izvajalec je organiziran kot gospodarska družba z omejeno odgovornostjo, ki kot glavno dejavnost izvaja odvetniško dejavnost. Ločeno in neodvisno od odvetništva izvaja tudi postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Zaradi zagotavljanja neodvisnosti in nepristranskosti postopkov IRPS, v času trajanja in še eno leto po končanem postopku IRPS, Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o nobeni od udeleženih strank, ne ponudniku ne potrošniku, ne sme nuditi nobenih odvetniških storitev, prav tako zavrne obravnavo pobude za začetek postopka, če je Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o. s katerokoli od strank sodelovala v obdobju 5 let pred prejemom pobude za začetek postopka.

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS: Dne 6.9.2016 z odločbo MGRT št. 323-50/2016/4.

 

TRR, ki se uporablja za IRPS: IBAN SI 56 0444 4000 2609 310, odprt pri NOVA KBM d.d.

 

Povezava na spletno mesto Evropske komisije

 

Mreže izvajalcev IRPS, ki delujejo v tujini in v katerih sodeluje:

Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o.: še ni vključena v nobeno mrežo.

 

Osebe, ki vodijo postopke IRPS pri Odvetniški pisarni Devetak in partnerji d.o.o. so:

 

dr. Helena Devetak

imenovana s sklepom izvajalca IRPS Odvetniške Devetak in partnerji d.o.o za osebo, ki vodi postopke IRPS, za obdobje od 6.7.2020 do 5.7.2024

 

mag. Nataša Škrlj

imenovana s sklepom izvajalca IRPS Odvetniške Devetak in partnerji d.o.o za osebo, ki vodi postopke  IRPS, za obdobje od 6.7.2020 do 5.7.2024

 

Ana Likar

imenovana s sklepom izvajalca IRPS Odvetniške Devetak in partnerji d.o.o za osebo, ki vodi postopke, za obdobje od 6.7.2020 do 5.7.2024

 

Vse osebe, ki vodijo postopke IRPS izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje (27. in 28. čl. ZIsRPS).

Vse osebe, ki vodijo postopke, so dolžne spoštovati določila Kodeks etičnih standardov ravnanja oseb, ki vodijo postopke IRPS pri izvajalcu IRPS Odvetniški pisarni Devetak in partnerji d.o.o.. Celotno besedilo Kodeksa je objavljeno na tej povezavi.

 

Druge informacije na podlagi 29.čl. ZIsRPS:

 

Procesne predpostavke za začetek postopka IRPS

Popolna pobuda za začetek postopka glede potrošniškega spora s ponudnikom ali sporazum o predložitvi obstoječega potrošniškega spora ter odsotnost razlogov za zavrnitev (glej 16. in 17. člen Pravil alternativnega reševanja potrošniških sporov).

 

Možnost umika potrošnika in ponudnika iz postopka IRPS, če obstaja, in opozorilo, če te možnosti ni

Potrošnik ali ponudnik lahko kadarkoli tekom postopka mediacije po lastni presoji delno ali v celoti umakneta ali spremenita svoj zahtevek. Potrošnik lahko tudi v celoti umakne pobudo. Potrošnik ali ponudnik lahko kadarkoli tekom postopka arbitraže ali faze arbitraže v kombiniranem postopku po lastni presoji delno ali v celoti umakne ali spremeni svoj zahtevek, razen, če je v skladu z 3. odst. 8. čl. ZIsRPS sodelovanje ponudnika v postopku pri izvajalcu IRPS obvezno, če poseben zakon ali uredba Evropske unije to izrecno določa.

 

Podatek, ali se postopek IRPS izvede kot ustni ali pisni postopek

Postopek se izvede pisno ali po predhodni ustni obravnavi.

 

Podatek o jeziku postopka

Postopek v domačih sporih se vodi v slovenskem jeziku, postopek v čezmejnih sporih se vodi v italijanskem, nemškem ali angleškem jeziku.

 

Povprečen čas trajanja postopka IRPS

Postopek je hiter in praviloma zaključen v roku 30 (trideset) dni. Izjemoma se v zahtevnejših primerih rok lahko podaljša (npr. več narokov, priprava izvedenskega mnenja in podobno).

 

Pristojbine in stroški postopka

Stroški so opredeljeni in se obračunajo v skladu z določili o Stroških postopka (poglavje 2.3. Pravil) ter so sestavljeni iz stroškov za izvedbo postopka, morebitnih stroškov za izvedbo dokazov in morebitnih potnih stroškov za osebo, ki vodi postopek.

Stroški postopka se obračunajo upoštevaje urno postavko 50,00 EUR na uro (25 EUR na vsake začete pol ure). Za pripravo odločbe se vsaka stran odločbe obravnava v vrednosti 50 EUR na stran pisanja (1 stran = 1500 znakov brez presledkov).

Ponudnik, ki soglaša z začetkom postopka, je dolžan v istem roku kot ga ima za izjavo o pobudi potrošnika za začetek postopka, z izvajalcem skleniti pisni dogovor o višini stroškov, v skladu s prejšnjim odstavkom. Izvajalec in ponudnik v posebnem pisnem dogovoru lahko določita tudi drugačen način obračuna stroškov, kot je določeno v prejšnjem odstavku.

Potrošnik nosi stroške svojega pooblaščenca ali tretje osebe, če jo ima, ter stroške izvedenskega mnenja, ki ga potrošnik zahteva, čeprav izvajalec IRPS oceni, da je mogoče rešiti spor tudi brez tega.

Posebnih pristojbin postopka ni.

 

Pravni učinek izida postopka in če je odločitev zavezujoča, tudi pravne posledice za potrošnika ali ponudnika, ki ne izpolni odločitve:

 

Če stranke v okviru postopka mediacije dosežejo sporazumno rešitev spora, jo oseba, ki vodi postopek, zapiše v obliki izvensodne poravnave. Stranke se lahko odločijo, da bodo sporazum zapisale pred notarjem v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Kombinirani postopek se lahko konča v mediacijski fazi z nezavezujočo odločbo, če pa sporazum med strankama ni možen, se konča z zavezujočo odločbo, izdano v fazi arbitražnega postopka. Izdana odločba postane pravno zavezujoča za ponudnika in za potrošnika pod odložnim pogojem, da niti ponudnik niti potrošnik, v roku 8 dni po prejemu te odločbe, Odvetniški pisarni Devetak in partnerji d.o.o. s priporočeno pošto ne pošljeta lastnoročno podpisane izjave, da odločbe ne sprejemata. Če se ponudnik v pogodbi, iz katere izhaja spor ali na drugačen način vnaprej zaveže, da odločbo Odvetniške pisarne Devetak in partnerji d.o.o. sprejema kot zavezujočo ali če poseben zakon ali Uredba Evropske unije tako določa, lahko izjavo o nesprejemanju odločbe poda samo potrošnik. Odločba v takem primeru postane zavezujoča tudi za ponudnika, ko se za potrošnika izteče 8-dnevni rok, v katerem lahko izjavi, da odločbe ne sprejema, ne da bi potrošnik v tem roku takšno izjavo podal.

Arbitražni postopek se konča z zavezujočo odločbo. Izdana odločba postane pravno zavezujoča za ponudnika in za potrošnika pod odložnim pogojem, da niti ponudnik niti potrošnik, v roku 8 dni po prejemu te odločbe, Odvetniški pisarni Devetak in partnerji d.o.o. s priporočeno pošto ne pošljeta lastnoročno podpisane izjave, da odločbe ne sprejemata. Če se ponudnik v pogodbi, iz katere izhaja spor ali na drugačen način vnaprej zaveže, da vsakršno arbitražno odločbo Odvetniške pisarne Devetak in partnerji d.o.o. sprejema kot zavezujočo ali če poseben zakon ali Uredba Evropske unije tako določa, lahko izjavo o nesprejemanju odločbe poda samo potrošnik. Odločba v takem primeru postane zavezujoča tudi za ponudnika, ko se za potrošnika izteče 8-dnevni rok, v katerem lahko izjavi, da odločbe ne sprejema, ne da bi potrošnik v tem roku takšno izjavo podal.

 

Če potrošnik ali ponudnik, v primerih, ko mu ta Pravila to omogočajo, izjavi, da odločbe arbitra ne

sprejema, lahko potrošnik svoj zahtevek uveljavlja pred pristojnim sodiščem.

 

Način izvršitve odločbe izvajalca IRPS, če je potrebno

Pravno zavezujočo arbitražna odločba se lahko v postopku izvršbe v skladno z veljavno zakonodajo (postopek razglasitve odločbe za izvršljivo, vložitev izvršilnega predloga). 

 

Poročila o delovanju izvajalca IRPS

Poročila o delovanju izvajalca IRPS za leto 2021

Poročilo o delovanju izvajalca IRPS za leto 2020

Poročilo o delovanju izvajalca IRPS za leto 2019

Poročilo o delovanju izvajalca IRPS za leto 2018

Poročilo o delovanju izvajalca IRPS za leto 2017

Obrazec za pobudo o začetku postopka

Navedene podatke zbiramo za izpolnitev zakonskih obveznosti. V podjetju cenimo vašo zasebnost, zato se zavezujemo, da bomo prejete osebne podatke varovali in z njimi ravnali skladno z veljavno zakonodajo.
Politika varstva zasebnosti